Studio Ligjore "Çela".

7895, datë 27.

. 6 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në shtëpi” të parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim Ç.

Ne baze te Kodit Penal, mosdhenia e mjeteve te nevojshme per jetesen e femijeve nga personi, qe ne zbatim te nje vendimi gjyqesor detyrohet te jape, perben kundravajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim deri ne nje vit (neni 125).

Puna e detyrueshme.

Veprat penale ndahen në krime dhe në kundërvajtje penale. . Dallimi i tyre bëhet në çdo rast në dispozitat e pjesës së posaçme të këtij Kodi.

i këtij neni zbatohet po ashtu ndaj cilitdo person i cili pas kryerjes së veprës penale bëhet banor i Republikës së Kosovës.

2012. 06/L-0 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS Neni 8 Mënyra e kryerjes së veprës penale 1. .

Shfuqizon. .

Braktisja e Fëmijës parashikohet si vepër penale në Kodin Penal, Seksioni IX, Neni 124 "Braktisja e fëmijëve të mitur".

Neni 1 Ligji penal dhe ndarja e veprave penale Ligji penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren ndaj autorëve të tyre.

nga neni 81/2 i Kushtetutës, lidhur me miratimin e Kodit Penal, cenon parimin e ligjshmërisë të përcaktuar në nenin 29 të Kushtetutës. LIGJI NR.

1. Shfuqizon.

Prof.
.
.

shfuqizon.

May 25, 2023 · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në shtëpi” të parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim Ç.

07. Data e publikimit: 13. .

Kompetencat e Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 04/L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NR. . Dr. Ligji penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që.

04/L-082.

Jul 13, 2012 · Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon. Gjykimin e drejtëpëdrejtë i të pandehurit shtetasit Florian Zyberaj, i akuzuar për veprën penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt” të parashikuar nga neni 291 i Kodit.

Shfuqizon.

Vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes 124-130/a 85 SEKSIONI X Vepra penale kundër lirisë së besimit 131-133 90 KREU III.

Florjan Kalaja.

Statistika Kalendari i seancave Informacion mbi shortin Publikime Pasqyra e shtypit Njoftime Njoftime për publikun Njoftime të tjera Njoftime për median Vende vakante Mbledhja e Këshillit të Gjykatës Shpallje publike.

179.